loading

Loading...

Riskianalüüs

Riskianalüüs

Olete saanud Tööinspektsioonilt kirja, et teil firmas on oodata tööinspektori visiidi?

Teil on puudu riskianalüüs töötajate ohutegurite osas?

Ei ole kindel tööinspektorile esitatava riskianalüüsi kvaliteedis?

Siis pöörduge meie poole ja me aitame! Kaardistame olukodra, vajaduse koostame vôi täiendame dokumente ja kindlasti juhendame teid kôikides töökeskkonna ja -ohutuse küsimustes.

KKK

Kes viib läbi riskianalüüsi?

Riskianalüüsi võib läbi viia tööandja või tema esindaja ise, kuid ta võib selle osta ka vastavalt teenusepakkujalt.

Riskianalüüsi koostamise teenuse ostmise juures võib olla plussiks kindlustunne, et analüüsi viib läbi spetsialist, kes tunneb riskide hindamise ja dokumenteerimise metoodikat, tööandja aga hoiab kokku aega, mis kuluks hindamisele.

 

Kuidas riskianalüüsi läbi viia?

Töökoha ohtudest objektiivse ülevaate saamiseks peaks alustama töötingimuste kirjeldamisega. Kirjeldused peavad olema piisavalt detailsed, et ka inimene, kes antud töökohti pole iial näinud, saaks küllalt selge pildi selle olukorrast.

Küllalt palju informatsiooni annab töötajate küsitlemine, mille eesmärgiks on saada ülevaade töötajate arvamusest töötingimuste ning tajutud probleemide kohta.

 

Töökeskkonna ohutegurite mõõtmine

Mõõtmise usaldusväärsust ei taga mitte ainult kalibreeritud või taadeldud mõõteriist vaid ka pädev mõõtja, kes oskab mõõteriistaga mõõdetud tulemusi asjakohaselt tõlgendada ning võrrelda õigusaktis või standardis toodud normidega. Mõõtmise tulemusi võib olla vaja kasutada hilisemalt kohtuvaidluses näiteks kutsehaigestumise asja arutamisel ning kohus arvestab tõendina ainult akrediteeritud labori poolt läbi viidud mõõtmiste tulemusi.

Akrediteeritud laborite nimekiri on toodud Eesti Akrediteerimiskeskuse kodulehel www.eak.ee.

Leia töökeskkonna mõõtmiste teostaja vastava teenuse osutajate hulgast.

Müra, Elektromagnetväli, Optiline kiirgus, Ohtlikud kemikaalid (sh tolm), Temperatuur, Valgustus.

Mõõtmistulemuste registreerimine

Mõõtmiste läbiviimisel on oluline dokumenteerida mõõtmiste käik – kes mõõtmised läbi viis, millist mõõteriista kasutati (kas mõõteriist oli taadeldud/kalibreeritud), millistel töökohtadel mõõtmised läbi viidi. Temperatuuri mõõtmise puhul võiks kirja panna, milline oli mõõtmise hetkel välistemperatuur.

 

Riski suuruse hindamine

 

Call Now Button