loading

Loading...

Riskianalüüs

Riskianalüüs

  1. septembrist muutus tööandjatel kohustuslikuks esitada riskianalüüs Tööinspektsioonile digitaalselt.

KKK

Mis on riskianalüüs?

Riskianalüüsi eesmärk on leida üles kõik töökeskkonnas olevad ohud ja anda neile hinnang.

Riskianalüüs on tegevus, millega tööandja selgitab välja ja hindab töökeskkonna ohutegureid, mis võivad töötajaid kahjustada. Näiteks ebapiisav valgustus, sundasendis töötamine, kokkupuude kemikaalidega või pideva müraga.

Tööandja peab uuendama töökeskkonna riskianalüüsi, kui töötingimused või töökeskkond on oluliselt muutunud.

Riskianalüüsi võib teha nii tööandja ise kui ka tema esindaja (nt töökeskkonnaspetsialist), kuid selle koostamise võib tellida ka vastava teenuse pakkujalt.

 

Kes viib läbi riskianalüüsi?

Riskianalüüsi võib läbi viia tööandja või tema esindaja ise, kuid ta võib selle osta ka vastavalt teenusepakkujalt.

Riskianalüüsi koostamise teenuse ostmise juures võib olla plussiks kindlustunne, et analüüsi viib läbi spetsialist, kes tunneb riskide hindamise ja dokumenteerimise metoodikat, tööandja aga hoiab kokku aega, mis kuluks hindamisele.

 

Kuidas riskianalüüsi läbi viia?

Töökoha ohtudest objektiivse ülevaate saamiseks peaks alustama töötingimuste kirjeldamisega. Kirjeldused peavad olema piisavalt detailsed, et ka inimene, kes antud töökohti pole iial näinud, saaks küllalt selge pildi selle olukorrast.

Küllalt palju informatsiooni annab töötajate küsitlemine, mille eesmärgiks on saada ülevaade töötajate arvamusest töötingimuste ning tajutud probleemide kohta.

 

Töökeskkonna ohutegurite mõõtmine

Mõõtmise usaldusväärsust ei taga mitte ainult kalibreeritud või taadeldud mõõteriist vaid ka pädev mõõtja, kes oskab mõõteriistaga mõõdetud tulemusi asjakohaselt tõlgendada ning võrrelda õigusaktis või standardis toodud normidega. Mõõtmise tulemusi võib olla vaja kasutada hilisemalt kohtuvaidluses näiteks kutsehaigestumise asja arutamisel ning kohus arvestab tõendina ainult akrediteeritud labori poolt läbi viidud mõõtmiste tulemusi.

Akrediteeritud laborite nimekiri on toodud Eesti Akrediteerimiskeskuse kodulehel www.eak.ee.

Leia töökeskkonna mõõtmiste teostaja vastava teenuse osutajate hulgast.

Müra, Elektromagnetväli, Optiline kiirgus, Ohtlikud kemikaalid (sh tolm), Temperatuur, Valgustus.

Mõõtmistulemuste registreerimine

Mõõtmiste läbiviimisel on oluline dokumenteerida mõõtmiste käik – kes mõõtmised läbi viis, millist mõõteriista kasutati (kas mõõteriist oli taadeldud/kalibreeritud), millistel töökohtadel mõõtmised läbi viidi. Temperatuuri mõõtmise puhul võiks kirja panna, milline oli mõõtmise hetkel välistemperatuur.

 

Riski suuruse hindamine

 

 

Teenuse tellimiseks palun saatke meile päringu

SAADA PÄRING

Call Now Button